35 420 هزار تومان
50 500 هزار تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
55 550 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
60 610 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
66 670 هزار تومان  سیلد -کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
70 700 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
74 740 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
88 880 هزار تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
90 900 هزار تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
100 1.000 میلیون تومات سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
150 1.500 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
170 1.700 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
200 پهن 2.050 میلیون تومان سیلد- کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده

بروز رسانی:                 99/11/01