آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
50 297.5 سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
55 327.5 سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
60 357 سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
66 392  سیلد -کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
70 415 سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
74 440 سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
88 535 سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
90 550 سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
100 610 سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
150 885 سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
170 1.000 سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
200 پهن 1.180 سیلد- کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده

بروز رسانی:                 98/08/25