آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
7  12v 160 سیلدلید اسید-یورونت
9    12v 200 سیلدلید اسید- یورونت
 5 ah 12 v 135 سیلدلید اسید- یورونت
18  12v 460 سیلدلید اسید-یورونت
42  12v 1230 سیلدلید اسید-یورونت
4.5    6v سیلدلید اسید- یورونت
5   6v سیلدلیداسید- یورونت
7   6v سیلدلیداسید- یورونت
10  6v سیلدلیداسید- یورونت
7  12v 200 سیلدلیداسید- راو پاور
9 12v 275 سیلدلیداسید- راو پاور
4   4v سیلدلیداسید- راپاور
2.8  6v سیلدلیداسید- موریسل

تاریخ به روز رسانی: 1398/08/25