آمپر قیمت(هزار تومان) نوع گارانتی (ماه)
7  12v 265 سیلدلید اسید-یورونت
9    12v 300 سیلدلید اسید- یورونت
 5 ah 12 v 190 سیلدلید اسید- یورونت
18  12v 625 سیلدلید اسید-یورونت
42  12v 1.100 سیلدلید اسید-یورونت
7Ah   6v 130 سیلدلید اسید- یورونت
12Ah  12v 600 سیلدلیداسید- یورونت
4.5   6v 110 سیلدلیداسید- سولارتک
10  6v سیلدلیداسید- یورونت
7  12v 270 سیلدلیداسید- راو پاور
9 12v 310 سیلدلیداسید- راو پاور
4   4v سیلدلیداسید- راپاور
2.8  6v سیلدلیداسید- موریسل

65تاریخ به روز رسانی: 1399/04/24