آمپر قیمت(هزار تومان) نوع گارانتی (ماه)
7  12v 160 سیلدلید اسید-یورونت
9    12v 200 سیلدلید اسید- یورونت
 5 ah 12 v 128 سیلدلید اسید- یورونت
18  12v 450 سیلدلید اسید-یورونت
42  12v 950 سیلدلید اسید-یورونت
7Ah   6v 105 سیلدلید اسید- یورونت
12Ah  12v 265 سیلدلیداسید- یورونت
4.5   6v 60 سیلدلیداسید- سولارتک
10  6v سیلدلیداسید- یورونت
7  12v 200 سیلدلیداسید- راو پاور
9 12v 260 سیلدلیداسید- راو پاور
4   4v سیلدلیداسید- راپاور
2.8  6v سیلدلیداسید- موریسل

تاریخ به روز رسانی: 1398/12/28