آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
50 380 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
55 400 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
60 435 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
66 480 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
70 510 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
74 536 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
88 645 هزار تومان کلسیومی-سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
90 655 هزار تومان سیلد- کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
100 725 هزار تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
120 870 هزار  تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
150 1.090 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
170 1.250 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 1.450 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
  • بروز رسانی شد   1400/01/24