آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
50 575 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
55 635 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
60 695 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
66 765 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
70 805 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
74 850 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
88 1.090 میلیون تومان کلسیومی-سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
90 1.035 میلیون تومان سیلد- کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
100 1.150 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
120 1.400 میلیون  تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
150 1.735 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
170 2.020 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 2.320 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
  • بروز رسانی شد   1400/12/26