آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
50 260 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
55 280 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
60 310 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
66 335 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
70 370 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
74 385 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
88 460 کلسیومی-سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
90 470 سیلد- کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
100 515 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
120 625 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
150 780 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
170 890 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 1.000 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
  • بروز رسانی شد   98/08/25