آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
50 255 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
55 270 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
60 295 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
66 325 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
70 350 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
74 370 سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
88 440 کلسیومی-سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
90 440 سیلد- کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
100 490 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
120 590 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
150 740 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
170 840 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 1.000 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
  • بروز رسانی شد   98/12/28