آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
50 300 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
55 330 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
60 360هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
66 396 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
70 420 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
74 445 هزار تومان سیلد 12 ماه – با تحویل فرسوده
88 520 هزار تومان کلسیومی-سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
90 530 هزار تومان سیلد- کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
100 590 هزار تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
120 710 هزار تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
150 875 هزار تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
170 985 کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 1.160 میلیون تومان کلسیومی 6 ماه – با تحویل فرسوده
  • بروز رسانی شد   99/04/24