بروز رسانی شده 98/12/28

                                                 کره ای دلکور

آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
35 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
45 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
55 385 هزار تومان سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
60 420 هزار تومان سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
62 425 هزار تومان سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
70 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
74 525 هزار تومان سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
90 630 هزار تومان سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
100 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
120 0 سیلد 7 ماه – با تحویل فرسوده
150 2020

150 2019

1.050 میلون تومان

1.035

سیلد 7 ماه – با تحویل فرسوده
170 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
180 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 2019

200 2020

1.360

1.400 میلیون تومان

سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده

باتری های 220 آمپر و 225 آمپر نیز موجود می باشد.

کره ای هیوندای و …

آمپر قیمت نوع گارانتی
35 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
45 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
55 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
60 350 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
62 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
70 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
74 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
88 525 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
100 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
120 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
150 2018

150 2019

950

1.460

سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
170 1020 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
180 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده