به روز رسانی در  ۱۴۰۰/۱۲/۲۶                                                 کره ای دلکور

آمپر قیمت نوع گارانتی (ماه)
35 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
45 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
55 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
60 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
70 ایندیگو 1.360.000

تومان

سیلد 8 ماه – با تحویل
66 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
74  0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
90 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
100 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
120 0 سیلد 7 ماه – با تحویل فرسوده
150 2020

150 2019

0

0

سیلد 7 ماه – با تحویل فرسوده
170 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
180 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 2019

200 2020

0

0

سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده

باتری های 220 آمپر و 225 آمپر نیز موجود می باشد.

کره ای هیوندای و …

آمپر قیمت نوع گارانتی
35 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
45 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
55 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
60 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
62 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
70 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
74 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
88 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
100 0 سیلد 8 ماه – با تحویل فرسوده
120 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
150 2018

150 2019

0

0

سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
170 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
180 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده
200 0 سیلد 6 ماه – با تحویل فرسوده