خدمات گارانتی

مواردی که شامل گارنتی نمی باشد:

  • شکستگی یا دفرمگی باتری
  • هرگونه دستکاری باتری اعم از چشمی
  • سولفات شدن باتری
  • استفاده از آبهای مقطر و افزودنیهای غیراستاندارد
  • صدمات وارد شده به قطب های باتری ناشی از عدم نصب صحیح کانکتورها با اتصال کوتاه
  • صدمات ناشی از عدم کارکرد صحیح سیستم برق خودرو اعم از دینام،آفتابات واستفاده از بتری نامناسب با سیستم برق خودرو
  • باتری خشک غیر سیو
  • باتری قلب معکوسبرای اطلاعات تاریخ پایان گارانتی باتری های سپاهان میتوانید روی لینک زیر کلیک کنید و با وارد کردن شماره سریال و شماره همراه مجاز، اطلاعات باتری را دریافت کنید:
  • http://188.136.143.218:86/register_battery.aspxانجام خدمات گارانتی باتری های صبا(تمامی برند ها)، آذر(الوند و آذر)، برنا(تمامی برند ها)، کره ای(فقط باتری های خریداری شده از سه شعبه رحمانیان)و سپاهان باتری(تمامی برند ها)
  • انجام خدمات گارانتی شامل هزینه میباشد که توسط خود شخص باید پرداخت شود.