35 610 هزار تومان
50 710 هزار تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
55 780 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
60 795 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
66 950 هزار تومان  سیلد -کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
70 990 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
74 1.080 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
90 تخت 1.295 هزار تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
90 بلند 1.295 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
100 1.450 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
150 2.175 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
170 2.450 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
200 پهن 2.840 میلیون تومان سیلد- کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده

بروز رسانی:                 1400/12/26