آمپر قیمت(هزار تومان) نوع گارانتی (ماه)
7  12v 290 سیلدلید اسید-یورونت
9    12v 330 سیلدلید اسید- یورونت
 5 ah 12 v 210 سیلدلید اسید- یورونت
18  12v 730 سیلدلید اسید-یورونت
42  12v 1.450 سیلدلید اسید-یورونت
7Ah   6v 185 سیلدلید اسید- یورونت
12Ah  12v 510 سیلدلیداسید- یورونت
4.5   6v 150 سیلدلیداسید- سولارتک
10  6v سیلدلیداسید- یورونت
7  12v 310 سیلدلیداسید- راو پاور
9 12v 355 سیلدلیداسید- راو پاور
4   4v سیلدلیداسید- راپاور
2.8  6v سیلدلیداسید- موریسل

65تاریخ به روز رسانی:  1400/12/26