35 540 هزار تومان
50 610 هزار تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
55 675 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
60 735 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
66 805 هزار تومان  سیلد -کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
70 855 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
74 900 هزار تومان سیلد-کلسیومی 13 ماه – با تحوبل فرسوده
88 1.075 هزار تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
90 1.100 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
100 1.220 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
150 1.830 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
170 2.075 میلیون تومان سیلد-کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده
200 پهن 2.440 میلیون تومان سیلد- کلسیومی 12 ماه – با تحوبل فرسوده

بروز رسانی:                 1400/03/27